Bronnenlijst

Abts, K. & Swyngedouw, M. (2014). Vlaamse jongeren en democratisch burgerschap: hoe denken jongvolwassenen over politiek, democratie en samenleving?. Leuven: Centrum voor sociologisch onderzoek.

Abts, K., Tinnevelt, Ronald, & Van Leeuwen, Bart. (2005). De multiculturele samenleving in conflict: Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap. Leuven: Acco.

Aerts, R. (2009). Het aanzien van de politiek: Geschiedenis van een functionele fictie. Amsterdam: Bakker.

Anoniem. (2002). Archipel: een meerzinnig traject: 60 jonge mensen over actief burgerschap in diversiteit (video). Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Anoniem, (2009). Jong gedaan is oud geleerd: Actief burgerschap in het middelbaar onderwijs. Gent: Sociumi

Anoniem, (2015) Botsende burgers en beleidsmakers Utrecht: Movisie

Anoniem. (2018, 13 juli). Nieuwe eindtermen in eerste graad secundair onderwijs na twintig jaar. Geraadpleegd op 16 december 2018, van https://academic.gopress.be/nl/search-article#

Anoniem. (2018, 10 november). Vredesmarkt is aan vierde editie toe. Het laatste nieuws, p. 40. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

Anoniem. (2018, 27 november). Doorknippen stedenbanden voelt als 'dolksteek in de rug'. De Telegraaf, p. 15. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

Anoniem ( Do, 29 Nov, 2018). Vertrouwenspersoon en tweede moeder. Nieuwsblad/Regionaal: Aan Gent gebonden, p. 5

Arendt, H. (1958/2009). De menselijke conditie. Amsterdam: Boom.

Art. 8: De staat van Belg wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regelen bij de burgerlijke wet gesteld. (senate.be, s.d.).

Art. 144: Geschillen over burgerlijke behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. (senate.be, s.d.).

Baars, J. (24 november 2018). Sommigen zijn meer gelijk dan anderen. PZC. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Bakkerode, H., van der Marel, A. (2006). Herman Wijffels over ouder worden en de participatiesamenleving. Geron, 8, 26-31.

Balkenende, J.P. (2002). Anders en beter: pleidooi voor een andere aanpak in de politiek vanuit een christen-democratische visie op de samenleving, overheid en politiek. Soesterberg: Aspekt.

Balkenende, J.P. (1992). Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties. Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink.

Balkenende, J.P., Kuiper, R., La Rivière, L. (red.) (1999). De kunst van het leven: de cultuuruitdaging van d 21e eeuw. Zoetermeer: Boekencentrum, s.d.

Bas, J. de, 2008, Burgerschapsvorming. Jong gedaan, oud geleerd. Visies en instrumenten, Baarn: Bekadidact.

Bee, C. (2017). Active Citizinship in Europa. Practice and Demands in the EU, Italy, Turkey and the UK.(plaats van uitgave: uitgever)

Boon-Jansen, M. & Remundt, J. van (2015). Geestelijke stromingen geven: jezelf verstaan, elkaar zien staan. Assen: Van Gorcum.

Bor, J. & Petersma, E. (1995). De verbeelding van het denken: geïllustreerde gids van de westerse en oosterse filosofie. Amsterdam/Antwerpen: contact.

Bronneman-Helmers, 1999, Scholen onder druk. Op zoek naar de taak van de school in een veranderde samenleving. Den Haag: SCP.

Bronneman-Helmers, R. (1984). Leren werken. ’s-Gravenhage: Stichting Maatschappij en Onderneming.

Bronneman-Helmers, R. (2011). Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010). Den Haag: SCP.

Bronneman-Helmers, R. & Zeijl, E. (2008). Burgerschapsvorming in het onderwijs. In: Betrekkelijk betrokken (pp. 173-205). Den Haag: SCP.

Brouwers, H. & Cappon, T. (2010). Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap?. Amsterdam: Janusz Korczak stichting.

Camperman, A. (2014, 28 januari). Burger aan de macht: een debat over zorg, ICT en eigen verantwoordelijkheid - Zorgende Stad [Video]. Geraadpleegd op 17 december 2018, van http://www.zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/debat-burger-aan-de-macht/

Casagrande, L. (19 september). Kleuters met een hoofddoek, zo’n evolutie trek je niet zomaar recht. Het Belang van Limburg, 0.

Casteels, P. ( 19 september 2018). We moeten solidair zijn. Uit eigenbelang. De Knack, 56.

Cramm, J., Dijk, M., & Nieboer, H. (2013). Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 44(2), 50-58.

Craps, B., Elsen, M., Renneboogh, N., & Vreys, J. (2007). Kies-Keurig 2007. Partijen in kaart. België: Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Davison, A. (2014). Uit liefde voor de wijsheid: de grote filosofen en hun invloed op de theologie. Utrecht: Kok.

Debruyne, P., Oosterlynck, S. (2008). "Opbouwwerkers moeten kiezen voor de onderhandelde stad”: Interview met Alain Storme over de uitdagingen van samenlevingsopbouw in Brussel. Terzake: Een Praktijkblad over Gemeentebeleid, 64-68.

Debruyne, P. & Vandenabeele, J. (2015). Burgerschap als praktijk. Solidariteit op een globale, superdiverse werkvloer. Ruimte & Maatschappij, 7, pp. 45-68.

De Coster, C. (2018). Participatie van vrijwilligers in een organisatie [bachelorproef]. Kortrijk: VIVES SAW.

Decoster, F. (2004-2009). De Kracht van je stem. Over democratie en burgerzin: lesmateriaal voor leerkrachten en leerlingen 2de, 3de en 4de graad BSO. België: Vlaamse Onderwijsraad.

Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. (codex.vlaanderen.be, 7 juni 2013).

De Cuyper, P. & Lamberts, M. & Pauwels, F. (2010). Inburgering in Vlaanderen werkt? De resultaten van de proces- en impactevaluatie van het inburgeringsbeleid 2010. De Gids op Maatschappelijk Gebied, 101, pp. 12-19.

De Decker, P. (1998). De woontorens worden gesloopt: Utopia is veroordeeld over kind en badwater in de sociale huisvesting. Samenleving En Politiek : Tijdschrift Voor Een Democratisch Socialisme., 32-43.

De Decker, P. (2010). Woonbeleid : Geprangd tussen selectiviteit en legitimiteit ? Samenleving En Politiek : Tijdschrift Voor Een Democratisch Socialisme., No:17(Iss:2), In: Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme., 17 (2010) 2 ; p. 11 - 20.

De Maeyer, J. (2002). Abel en burgerij in gehistoriseerde kastelen: Ideologische aspecten van een cultuurhistorisch fenomeen. Neostijlen in De Negentiende Eeuw: Zorg Geboden?, 44-67.

De Regt, A. (1984). Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingenin Nederland 1870-1940: een historisch-sociologische studie. Meppel: Boom.

De Regt, A. (1993). Geld en gezin. Financiële en emotionele relaties tussen gezinsleden. Amsterdam: Boom.

De Regt, A. (2008). Zo doen we dat hier: inburgering tegen het licht. TSS: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 62 nr. 7-8, pp. 20-23.

De Regt, A. (2010). Burgerschap op de basisschool: over de veranderingen in de morele opvoeding van kinderen. Sociologie, 6, pp. 27- 50.

De Vocht, L. (2018, 21 november). Het verheffingsideaal is nog steeds noodzakelijk. Geraadpleegd op 15 december 2018, van https://academic.gopress.be/nl/search-article

Dejonckheere, J. (2004). “Beter één doel in de hand, dan tien in de lucht”: stimuleren van de participatie en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners [bachelorproef]. Kortrijk: VIVES IPSOC.

Dierckx, D., Coene, J. & Raeymaeckers, P. (red.) (2014). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2014. Leuven: Acco.

Dillen, S., Marien, I., Verwimp, J., Maex, A., & Volders, N. (2004). Een betrokken burger in al zijn facetten. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Duyvendak, J.W. Hurenkamp, M. (2004). Kiezen voor de kudde: lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep.

Duyvendak, Jan Willem, Engelen, Ewald, & De Haan, Ido. (2008). Het bange Nederland: Pleidooi voor een open samenleving. Amsterdam: Bert Bakker.

Elzinga, A., 2009, Ouders hebben het gehad met school. In J/M, 13/9, pp. 21-28.

Etzioni, A. (1966). De moderne organisatie (Prisma-compendia 31). Utrecht: Het Spectrum

Fiske, A. P. (2006). Social relations: Culture, development, natural selection, cognition, the brain, and pathology. In P.A.M. Van Lange, (ed.), Bridging social psychology: The benefits of transdisciplinary approaches (pp. 293-297). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Foblets, M. (2005). Maatschappelijke oriëntatie als bijdrage tot inburgering. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Fuchs, C. (2008). Burgerschapsvorming in het onderwijs: onderzoek bij laatstejaarsstudenten Algemeen Secundair Onderwijs. Leuven: KU Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen.

Geets, J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt [Eindwerk]. Geraadpleegd op 11 december 2018, van https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/viona_03_rpt_nieuwemigrantenendearbeidsmarkt_rapport.pdf

Gelauff, M. & Manshot, H. (1997). Zingeving als funderende dimensie van zorg. Voorstel voor een perspectiefwisseling op de zorgrelatie. In M. Verkerk (red.). Denken over zorg. Concepten en praktijken (pp. 189-204). Utrecht: Elsevier.

Gellens, S., Deweerdt, L., & Enkels, M. (2018). Groeien in actief burgerschap: Samen leren samenleven. Brussel: Uitgeverij Politeia nv.

Gemeentedecreet van 15 juli, Belgisch staatsblad, 31 augustus 2005.

Geysels, J. (10 december 2018). Mensenrechten, een kwestie van inburgering in beschaving. De Standaard. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be.

Gisclard, B., Douvinet, J., Martin, G., & Demontis, A. (2017). From Public Involvement to Citizen-based Initiatives: How Can Inhabitants Get Organized to Face Floods? In F.Vinet (Red.). Floods (pp. 195-208). United Kingdom:BDO.

Greenwood, J. (2018, 16 oktober). The European Citizens’ Initiative: bringing the EU closer to its citiz. Geraadpleegd op 16 december 2018, van https://link.springer.com

Grin, J., Hajer, Maarten, & Versteeg, Wytske. (2006). Meervoudige democratie: Ervaringen met vernieuwend bestuur. Amsterdam: Aksant

Habermans, J. (2013). Voorbij de horizon: De toekomst van de Europese democratie. De Groene Amsterdammer., In: De groene Amsterdammer., 137 (2013) 44 ; p. 24 - 29.

Häkli, J. (2018). The subject of citizenship. Can there be a posthuman civil society? Political Geography, volume 67, 166-175.

Hardin, G. (13 december 1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162. 1243-1248.

Hart boven Hard. (2015). Tweede Alternatieve Septemberverklaring. Geraadpleegd van http://www.hartbovenhard.be/onze-samenleving-is-meer-waard/

Hemelaer, L. (2017). Opvoeden tot burgerschap: werken aan waarden en normen. Sint-Niklaas: Odisee.

Hens, T. (2015, p. 253) stel dat “Je zou dat ‘economisch burgerschap’ kunnen noemen, omdat het belangrijk is de economie niet enkel over te laten aan financiële instellingen, agro-industriële bedrijven of multinationale organisaties die liever eigen regels volgen dan inspraak te aanvaarden. Economisch burgerschap is in die zin niet meer dan een democratische logica en noodzaak.”

Hens, T. (2015). Klein verzet. Berchem: EPO.

Hens, T. (28/11/2017). Hoe #MeToo ook een kwestie van economie is. Knack

Hens, T. (13/09/2018). Roald Dahl is voor kinderen vandaag meer dan ooit nodig: ‘Laat je niet bang maken door die reuzen om je heen!’. Knack

Herweg, D. (2010). Actief burgerschap. Maatwerk, 6, 28-30.

Herweijer, L. & R. Vogels, 2004, Ouders over opvoeding en onderwijs. Den Haag: SCP.

Het Dorp. (15 december 2018). Kerstdrink. Geraadpleegd via http://fmdo.be

Hofstede, G & Hofstede. G.J. (2016). Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam/Antwerpen: Contact.

Hoijtink, M., Tonkens, E. & Van den Broeke, J. (2009). Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Amsterdam: Pallas Publications.

Hollevoet, J. (2018, 15 november). Investeren in de gezondheid van elke burger! - sp.a West-Vlaanderen [Video]. Geraadpleegd op 17 december 2018, van http://spawestvlaanderen.be/duurzaam-groeien/investeren-in-de-gezondheid-van-elke-burger/

Hooghe, M. & Reeskens, T. & Kavadias, D. & Claes, E. (2007). Determinanten van burgerschapsvorming bij jongeren. Een internationaal vergelijkend perspectief naar kiesintenties bij 14-jarigen. Pedagogische Studiën, 84, pp. 259-276.

Horn, K., Dino, G., Branstetter, S.A. et al. (2008) Tobacco Induced Diseases. 4: 6. https://doi.org/10.1186/1617-9625-4-6

Hurenkamp, M., Kremer, M. (red.) (2005). Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid. Amsterdam: Van Gennep.

Huyberechts, P. (2008). Ruimte voor participatie [bachelorproef]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

ICCS. (2017). Sociaal burgerschap in internationaal perspectief. Geraadpleegd op (12 december 2018), op http://onderwijs.vlaanderen.be

ICSS. (2016). De vergelijking van politieke kennis van jongeren tussen 2009 en 2016. Geraadpleegd op (9 december 2018), op https://onderwijs.vlaanderen.be

Igwe, E., Woodburn, J., Davolos, J., et al. (2016) Gynecologic Oncology 142:3 https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2016.06.015

Isaacs, M. (Prod.) & Moroni, V. (Reg.). (2007). On the move: migratie in Europa (video). S.I.: Filmfreak Distributie.

Jaarverslag FOD Justitie 2012. (2015, 23 november). Geraadpleegd op 15 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/jaarverslag_2012

Janoski, T. (1998). Citizenship and civil society : A framework of rights and obligations in liberal, traditional and social democratic regimes. Cambridge: Cambridge University press

Jouni, H. (November 2018). The subject of citizenship. Can there be a posthuman civil society?. Political Geography, 67, pp. 166-175. Doi 10.1016/j.polgeo.2017.08.006.

Kakabadse, A., Kakabadse N. (2009). Citizenship. London : Palgrave Macmillan UK.

Kal, D. (2001). Kwartierwerken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Amsterdam: Boom.

Kloek, J., & Tilmans, Karin. (2002). Burger (Reeks Nederlandse begripsgeschiedenis 4). Amsterdam: Amsterdam university press.

Kruiswijk, Petra, Oudenampsen, Dick, & De Gier, Anny. (1998). Participeren doe je samen : (innovatieve) methodieken cliëntenparticipatie ggz. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.

Kwast, C. A., Klos, R., Verwey, P., & Van Asperen, G. M. (1982). Verzorgingsstaat ter discussie. Filosofie en praktijk, 3, 70-90.

Lambrechts, W. (2015). De Brusselse dierentuin (1851-1878). Sociale ontmoetingsplaats voor de burgerij in een exotisch kader. Brussels Erfgoed/Bruxelles Patrimoines, (14), 82-93.

Lambrechts, W. (2014). De dierentuin van Brussel: Spiegel van de negentiende-eeuwse modes of thought betreffende stad, wetenschap en vermaak. Brussels Studies, 77, 1-12.

Lefevere, J. (2010). Duurzaam organiseren: personeelswerk als sociale innovatie. In J. Peeters (red.), 248-296.

Lenders, J. (1978). Taal, arbeidersklasse en ongelijkheid. Een kritiek op de theoretische en praktische vooronderstellingen van de sociolinguïstiek. Amsterdam: Van Gennep.

Lenders, J. (1988). De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850. Nijmegem: SUN.

Lenders, J. (2001). Ongelijke onderwijskansen: een lange geschiedenis. Zone: tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 60 nr. 3/4, pp. 7-10.

Levrau, F., & Loobuyck, P. (2010). Mogen we nog multicultureel denken?: Over diversiteit, sociale cohesie en de integratie-erkenningsparadox. Ethische Perspectieven : Nieuwsbrief Van Het Overlegcentrum Voor Christelijke Ethiek, 20, 185-199.

Mensen met Mensen. (2018, 20 september). Sociaal beleid - Mensen met Mensen [Video]. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.mensen-met-mensen.be/verkiezingsprogramma-en-standpunten/sociaal-beleid/

Mertens, S. (2009). Burgerschap en democratie in een veranderende wereld. Gent: Academia Press.

Michael Walzer. (2009). What Is "The Good Society"? Dissent, 56(1), 74-78

Minnekeer, S. (2008). Actief gemeenschappen: Hoe doe je aan gemeenschapsvorming en actief burgerschap als Volkshogeschool Oost-Brabant? Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Ministerieel besluit houdende de uitbreiding van de Kerngroep Participatie. (codex.vlaanderen.be, 20 juli 2007).

Moor, L. & Hutsebaut, F. & Van Os, P. & Van Ryckeghem, D. (2011). Burgerparticipatie. Geraadpleegd via https://books.google.be

Monboit, G. (2007). Hitte. Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt? Utrecht: Jan van Arkel.

NCDO. (z.d.). Mondiaal burger daar en hier. Geraadpleegd op 11 december 2018, van https://books.google.be/books?id=L_pSBAAAQBAJ

Obbema, F. (2018, 5 november). 'Met de Tien Geboden komen we er niet' Kim Putters SCP-directeur. De Volkskrant, p. 12. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

Onderwijs in cijfers. ( 2017). Burgerschap. Geraadpleegd op (9 december 2018), op https://www.onderwijsincijfers.nl

Op de Beeck, M. & Vervliet, E. (2006). Leidraad economie. Antwerpen: Standaard.

Pascal Debruyne. (s.d.). Actief burgerschap (video). Gent: Ugent. Geraadpleegd via https://www.impulscentrum.be/webtunes/

Peeters, J. (2010). Sociaal werk en duurzame ontwikkeling. Alert : Voor Sociaal Werk En Politiek., In: Alert : voor sociaal werk en politiek., 36 (2010) 1 ; p. 46 - 56.

Peeters, J. (2011). Sociaal werk en duurzame ontwikkeling : Naar een sociaal-ecologische praktijk (p. In: Welzijnsgids : gezondheidszorg, welzijnszorg /, Welzijnszorg, Algemeen welzijnswerk, afl. 83, december 2011, p. Pee. 1 / 26). Deurne: Kluwer.

Peeters, J. (2015). Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Berchem: EPO.

Pels, T., 2000, Opvoeden en integratie. Een vergelijkende studie naar gezinsopvoeding en de pedagogische afstemming tussen gezin en school. Assen: Van Gorcum.

Peschar, J., Hoogoff, H., Dijkstra, A. B., & Ten Dam, G. T. M. (2010). Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs (OOMO-reeks). Antwerpen : Garant.

Pitseys, J. (2017). Démocratie et citoyenneté. Bruxelles: CRISP. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/index.html

Pohlmann, J., (Vr. 09 Nov. 2018). Wie de middenklasse tart, speelt met dynamiet. De Morgen, p. 27

Putnam, L., & Skocpol, T. (2018). Accentuate the Activists: They're not tearing the Democratic Party apart, they're rebuilding it. The New Republic, 249(9), 14.

Raad voor het openbaar bestuur. (2012). In gesprek of verkeerd verbonden?: kansen en risico’s van sociale media in de representatieve democratie. Den Haag, Nederland: Raad voor het openbaar bestuur.

Raad voor het openbaar bestuur. (2012). Loslaten in vertrouwen: naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. Burgerschap.(pp 37-47) Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.

Raphael, M. (2003). The female face of God in Auschwitz: a jewish feminist theology of the Holocaust (religion and gender). Abingdon: Taylor & Francis.

Reeskens, T., Van Oorschot, W. (2013). Welvaartsstaat of participatiesamenleving? Samenleving en politiek, 20, 4-12.

Reussing, R. (2015, december). Burgerparticipatie, stedelijke vernieuwing en bestuurlijk leiderschap: inzichten via KISS. Bestuurswetenschappen, 69(4), 53-70. Geraadpleegd op 16 december 2018, van Limo

Ribero, A. (16 October 2016). Citizenship. Decolonizing Rhetoric and Composition Studies (pp. 31-45). New York: Palgrave Macmillan. Doi 10.1057/978-1-137-52724-0_3

Samenleving & politiek. (2000). Hoe kijken millennials naar politiek? Geraadpleegd op (9 december 2018), op https://www.sampol.be .

Scheerens, J. (2009). Informal Learning of Active Citizenship at School. An International Comparative Study in Seven European Countries. (plaats van uitgave: uitgever)

Scheffer, P. (2017). De vorm van vrijheid. Amsterdam: De Bezige Bij.

Schiltz, W. F. (z.d.). Conceptnota Burgerparticipatie [Illustratie]. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://wfschiltz.be/lees-hier-de-conceptnota-burgerparticipatie/

Schinkel, W. & Van Houdt, F. (2009). Aspecten van burgerschap. Een historische analyse van de transformaties van het burgerschapsconcept in Nederland. Beleid en Maatschappij, 36(1), 50-58.

Schmidt, P. (2000). In de handen van mensen: 2000 jaar Christus in kunst en cultuur. Leuven: Davidsfonds.

Schuermans, G. (2015). Een jaar in de wereld van de ongelijkheid. Berchem: EPO.

Sivesind, K. H., Saglie, J.(2017). Promoting active citizenship. Markets and choice in scandinavian welfare. (plaats van uitgave: uitgever).

Snel, E., Custers, G., & Engbersen, G. (2018). Ongelijkheid in de participatiestad: stadsbuurten en burgerpaticipatie. Mens en maatschappij, 93(1), 31–57. Geraadpleegd op 16 december 2018, van Limo

Somers, K. (2018, 5 september). Community Service Learning en de kunst van het ontmoeten. Geraadpleegd op 16 december 2018, van https://academic.gopress.be/nl/search-article

Storme, A. (2012). Over zin en onzin van sociale mix en actief burgerschap voor sociale cohesie in de buurt. Ruimte & Maatschappij : Vlaams-Nederlands Tijdschrift Voor Ruimtelijke Vraagstukken., In: Ruimte & maatschappij : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken., 4 (2012) 2 ; p. 46 - 74.

Swierstra, T. Tonkens, E. (red.) (2008). De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Taal, M., Poleij, C. (red.) (2011). Interventies in het onderwijs: werken aan goede verhoudingen. Den Haag: Boom Lemma.

Tampaz, R. (2017). Jaarverslag IN-Gent vzw in 2017 [jaarverslag]. Gent: IN-Gent integratie en inburgering.

Tanja, J. (2016). Antisemitisme: geschiedenis en actualiteit. Amsterdam: Anne Frank Stichting.

Ter Braak, M. (1967). Het carnaval der burgers : Een gelijkenis in gelijkenissen (Stoa). Amsterdam: Van Oorschot.

Terpstra, J. (2016, oktober). Tussen Heumensoord en Winschoten. Over de tegenstrijdige betekenis van burgerparticipatie in de veiligheidszorg. Justitiële verkenningen, 42 (5). Geraadpleegd op 16 december 2018, van Limo

Thiele, J. (1988). De minne is al: 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen. ’s-Gravenhage: Meinema.

Thunder, D. (2017). The Ethics of Citizenship in the 21st Century. Cham: Springer.

Thys, L., Deneffe, L., & Elsen K. (2014). Leer(r)echt in Rizas. Institutionele pedagogie (IP), praktijk en reflectie. Antwerpen: Garant.

Tomson, P.J. (2001). De zaak Jesus en de Joden. Zoetermeer: Meinema.

Tongeren, P. van (2003). Deugdelijk leven: een inleiding in de deugdethiek. Nijmegen: Sun.

Tonkens, E. (2003). Eigen ruimte nodig voor het vak: De professionele logica van het maatschappelijk werk. Maatwerk : Vakblad Voor Maatschappelijk Werk., In: Maatwerk : vakblad voor maatschappelijk werk., (2003) nr. 3, p. 4-9.

Tonkens, E. (2009). Tussen onderschatten en overvragen: Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk (De stadswijkstudies 3). Amsterdam: SUN Trancity.

Tonkens, E. (2017). Nieuwe overbruggende solidariteit. Tijdschrift Voor Sociale Vraagstukken, In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 110 (2017) 1 ; p. 8-11.

Tonkens, E (2008). Mondige burgers, getemde professionals: Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Amsterdam: Van Gennep.

Tonkens, E., de Wilde, M. (red.) (2013). Als meedoen pijn doet: affectief burgerschap in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

Tonkens, E. (2009). Tussen onderschatten en overvragen: Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk (De stadswijkstudies 3). Amsterdam: SUN Trancity.

Toulmin, S. (2001). Terug naar de rede. Kampen: Agora.

Trzaskowski, R. (2010, 1 december). The European Citizens’ Initiative: a victory for democracy or a market. Geraadpleegd op 16 december 2018, van https://link.springer.com

Tonkens, E., & De Wilde, Mandy. (2013). Als meedoen pijn doet: Affectief burgerschap in de wijk (Tijdschrift voor sociale vraagstukken v 2013). Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

Vandermeersch, P. (9 juni 2018). Democratisch gen. De Standaard. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Van Asperen, G. M. (1993). Met de beste bedoelingen. Over de ideologie van de verzorgingsstaat. In id. Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek. (pp. 11-30). Amsterdam: Boom.

Van Berlo, D. (z.d.). Wij, de overheid. Geraadpleegd op 11 december 2018, van https://books.google.be/books?id=gNyl8DwjPVEC

Van Dam, M. (2009). Pleidooi voor een taboe. Bezuinigingen mogen de kwetsbaren niet treffen. Socialisme en democratie: maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, 66, 8-15.

Van Dam, M. (1994). De opmars der dingen. Amsterdam: Balans.

Vande Moortele, E. (2013). Invullingen van burgerschap door inburgeringsactoren in Antwerpen [Eindwerk]. Geraadpleegd op 11 december 2018, van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/063/386/RUG01-002063386_2013_0001_AC.pdf

Van Der Heijden, J. (2010). Combineer wat je hebt. Geraadpleegd op 11 december 2018, van https://books.google.be/books

Van Dooren, G. , Kuppens, J. , Druetz, J. , et al (2012). Sociale activering, tussen actief burgerschap en betaalde arbeid: Een verkennend onderzoek naar de praktijk van sociale activering in de Belgische OCMW's. Leuven: KU Leuven. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.

Van den Bremt, K. (2014). De kracht van je stem. Over democratie en burgerzin: lesmateriaal voor leerkrachten en leerlingen 3de graad basisonderwijs. België: Vlaams Parlement.

Van Regenmortel, T. (2002). Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede. Leuven: Acco.

Van Riet, N. (2006). Social work. Mensen helpen tot hun recht komen. Assen: Van Gorcum.

Vanhoutte, B. & Elchardus, M. (2007). Het steile pad naar democratisch burgerschap: jongeren en politiek. Brussel: Vrije Universiteit Brussel Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR.

Vergauwen, Emma. (2017). Van ouderschap naar burgerschap. Leuven: UC Leuven Sociale School.

Verhaeghe, P. (2012). Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij.

Vanhee, S. (2005). Actief burgerschap in stadsbosdialogen. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement Pedagogische wetenschappen.

Van Ongevalle, J., Carbain, C. (2014). Meer of minder mondiaal burgerschap? Wanneer meten leren wordt. Een actieonderzoek rond het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden voor monitoring en evaluatie. Amsterdam: NCDO.

Van Ransbeeck, W. (2018, 11 april). Vlaamse jongeren willen graag participeren maar missen vandaag de mogelijkheden - CitizenLab [Illustratie]. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.citizenlab.co/blog/burgerparticipatie-nl/vlaamse-jongeren-willen-graag-participeren/?lang=nl

Van Remundt, J. (2018). Inleiding identiteit en burgerschap. Amsterdam: Boom.

Vergauwen, E. (2017). Van ouderschap naar burgerschap. Sociale School: UC Leuven : Sociale School.

Ven, C. ( 19 september 2018). Het gaat beter dan ooit. De Tijd, 10.

Verhelst, W. (2002). Staatsburgerschap én wereldburgerschap: de stoïcijnse visie op vaderlandsliefde [Eindwerk]. Geraadpleegd op 11 december 2018, van https://bit.ly/2EimeJc

Verhoeven, I., & Ham, Marcel. (2010). Brave burgers gezocht: De grenzen van de activerende overheid (Kennis, openbare mening, politiek 2010). Amsterdam: Van Gennep.

Verriest, L. (2013). Leren vanuit participatie - een duurzaam perspectief: Een vergelijking tussen de lerarenopleiding aan KHLeuven en het IUFM aan Université d'Orléans. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Veugelers, W. & Schuitema, J. (2009). Leerlingen over burgerschapsvorming. Geraadpleegd via https://scholar.google.be

Vlaams Parlement. (z.d.). Burgerparticipatie. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/statistieken-en-jaarverslagen/jaarverslag-2017-2018/burgerparticipatie

Vlaamse Overheid. (2014). Inburgering in Vlaanderen: instroom meerderjarige nieuwkomers naar EU+/niet EU+. Geraadpleegd op (12 december 2018), op https://slideplayer.nl

Vlaamse Overheid. (2014). Inburgering in Vlaanderen: instroom naar nationaliteit en geslacht. Geraadpleegd op (12 december 2018), op https://slideplayer.nl

Waas, ( woe, 28 Nov, 2018). Maneblussers figureren in internationale docu. Gazet van Antwerpen, p. 18

Weiss, M. (2010). Actief burgerschap: over heden en toekomst. Gent: Sociumi.

Wie mag of moet inburgeren? (Agii.be, 7 juni 2013).

Wiche, R. (2014). Verbeter jezelf: bouwstenen voor levenskunst en ethiek van Plato en Sloterdijk. Amsterdam: Bert Bakker.

Wildermeersch, D., Bultynck, M. (2009). Kwesties van burgerschap. Naar buiten treden en het verschil openhouden. In D. Wildermeersch, M. Bultynck (red.), 360 ° Participatie. (pp. 264-283). Brussel: Demos.

Wilschut, A. (2014). De taal van burgerschap. Geraadpleegd via https://books.google.be

Wulff, D.M. (1991). Psychology of Religion: Classic and Comtemporary Views. New York (NY): Amazone.

Ziehr, W. (2002). Jezus: 2000 jaar geloofs- & cultuurgeschiedenis. Baarn: Tirion.

Baggen, P., Masschelein, J., & Wildemeersch, D. (2000). Mogelijkheden en grenzen van de participatiepedagogiek: De ontwikkelingssamenwerking als voorbeeld [Possibilities and boundaries of the participation pedagogy: Development cooperation as an example]. Pedagogiek, 20(4), 310–318.

Berding, J. (1999). De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum [The participation pedagogy of John Dewey. Education, experience and curriculum]. Leiden: DSWO Press.

Berding, J., & Miedema, S. (2005). De opvoedingsfilosofische denkbeelden van John Dewey. Individualiteit, socialiteit, democratie en het curriculum [John Dewey’s conceptions on education and philosophy. Individuality, sociality, democracy and the curriculum]. Filosofie, 15(1), 38–45.

Biesta, G. (2005). Kennen als een vorm van handelen. John Deweys transactionele kentheorie [Knowing as a form of action. John Dewey’s transactional epistemology]. Filosofie, 15(1), 5–12.

Biesta, G. (2007). De burgerschool als leerplaats voor democratie [The citizen school as learning place for democracy]. In Onderwijsraad (Ed.), Alternatieven voor de school (Alternatives for the school) (pp. 13–29). Den Haag: Onderwijsraad.

Biesta, G., & Lawy, R. (2006). From teaching citizenship to learning democracy: Overcoming individualism in research, policy and practice. Cambridge Journal of Education, 36(1), 63–79.

Bochove, M. van, Tonkens, E., & Verplanke, L. (2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn [Can’t we leave it to volunteers? New relations between volunteers and professionals in care and welfare]. Den Haag: Platform 31.

Brooks, R., & Holford, J. (2009). Citizenship, learning and education: Themes and issues. Citizenship Studies, 13(2), 85–103.

Dahlgren, P. (2006). Doing citizenship. The cultural origins of civic agency in the public sphere. European Journal of Cultural Studies, 9(3), 267–286.

Dekker, P. (2009). Civicness: from civil society to civic services? Voluntas, 20(3), 220–238. Dewey, J. (1990). The school and society/The child and the curriculum. Chicago: The University of Chicago Press.

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York: Macmillan.

Eliasoph, N. (2009). De destructieve vrijwilliger. Vrijwilligerswerk in hybride organisaties [The destructive volunteer. Voluntary work in hybrid organizations]. In G. Buijs, P. Dekker & M. Hooghe (Eds.), Civil society. Tussen oud en nieuw [Civil society. Between old and new] (pp. 128–150). Amsterdam: Aksant.

Engbersen, G. (2002). Sociaal kapitaal [Social capital]. In L. Verplanke, R. Engbersen, J. W. Duyvendak, E. Tonkens & K. van Vliet (Eds.), Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid [Open doors. Keywords of local social policy] (pp. 137–141). Utrecht: NIZW/ Verwey-Jonker Instituut.

Engbersen, R., & Rensen, P. (2014). Help mij het zelf te doen. [Help me to do it myself. A plea for methodical work on active citizenship]. Den Haag: Platform 31/Movisie.

Hooghe, M. (2009). De socialiserende invloed van verenigingen. Tussen De Tocqueville en de sociale psychologie [The socializing influence of associations. Between De Tocqueville and the