Juridische En Maatschappelijke Context

De maatschappelijke context:

Er is een Vlaamse minister die bevoegd is voor burgerschap: Liesbeth Homans (N-VA), ze is viceminister- president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en armoedebestrijding.

In Vlaanderen kennen we sinds 2004 verplichte inburgering voor nieuwkomers. Na heel wat onderhandelingen hebben we dit nu ook in Brussel. De kennis van de taal en onze normen en waarden is volgens de minister essentieel om deel te kunnen uitmaken van onze samenleving. Een inburgeringstraject is een eerste stap naar integratie.
_c4a3852.jpg

Ook Vlaamse minister van onderwijs en vorming, Hilde Crevits (CD&V) is nauw verbonden aan het thema burgerschap. Ze is deeltijds assistent geweest bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, en wil een vak 'burgerschap invoeren in de Vlaamse scholen.

Het Vlaamse onderwijs moet via vaardigheden zoals burgerschap en mediawijsheid meer kritische burgers vormen die hun mannetje staan in de huidige maatschappij. De politici zien burgerschap als een van de sleutelcompetenties. Vlaamse leerlingen scoren traditioneel slecht in internationale studies over burgerschap bij jongeren.
2703757.jpg

De Vlaamse minister die bezig is met het welzijn van de burgers is Jo Vandeurzen (CD&V). Verder is hij ook nog minister van volksgezondheid en gezin.

Het integratiebeleid in België: de oprichting van het Koninklijk Commissariaat voor Migrantiebeleid (waar integratie centraal staat) in 1989. Door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is het beleid inzake het onthaal van en de integratie van inwijkelingen overgedragen naar de Gemeenschapen en Gewesten.

Op voorstel van minster-president Luc Van den Brande en Vlaams Cultuurminister Luc Martens heeft de Vlaamse regering een vormingsprogramma “Actief Burgerschap” (AB-programma) op de sporen gezet. Bij burgerschapsvorming gaat het er in de eerste plaats om belangstelling te wekken voor de politieke dimensie van het bestaan, waar de notie “algemeen belang” prioriteit krijgt het op “particulier belang”. Men wil de Vlamingen aanzetten tot actief burgerschap.

De Raad van het GO! wil zijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van het nu én de toekomst. Onze samenleving ondergaat continu technologische vooruitgangen, is continu in verandering.
In het vernieuwde PPGO (Pedagogisch Project van GO!) krijgt het actief burgerschap een centrale plaats.
Het belang van de participatieve schoolcultuur staat eveneens centraal.

Er is een agentschap rond integratie en inburgering. Dit agentschap heeft een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Binnen deze cursus krijgen je les die informatie heeft en je oefent ook op vaardigheden. Die heb je nodig om zelf actief aan de samenleving deel te nemen.

De juridische context:
Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning (BS, 29 januari 2014)
Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (BS, 26 juli 2013)
Decreet tot wijziging en opheffing van verschillende decreten inzake ontwikkelingssamenwerking (BS, 10 augustus 2012)
Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (BS, 02 oktober 2017)

In België is er een beleid omtrent armoedebestrijding. Dit omvat niet enkel de afwezigheid van een inkomen maar ook de sociale uitsluiting op verschillende domeinen die met elkaar verbonden zijn zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, gezondheid en huisvestiging. Indien men armoede toelaat is dit een schending van de mensenrechten. Het bestrijden van armoede is gericht op een volledige en volwaardige deelname aan de samenleving waarbij iedereen kan genieten van de sociale rechten die opgenomen zijn in de wetgeving.

Er zijn ook een aantal oproepen omtrent de armoedebestrijding, enkele voorbeelden zijn, oproep naar wetenschappelijk onderzoek naar een uniform inkomensbegrip en gezinsbegrip in Vlaanderen, er is ook een oproep tot wetenschappelijk onderzoek naar financiële ongeletterdheid bij mensen in armoede en nog veel meer.

Er zijn een tal van organisaties die hun inzetten omtrent de armoedebestrijding. In dit beleid staat de participatie centraal, er zijn organisaties opgericht waar armen zelf het woord nemen. Ook de Vlaamse regering voorziet subsidies voor diverse organisaties die zich hieromtrent inzetten.

Wie mag of moet inburgeren?
Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Artikel 144: Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Artikel 8: De staat van Belg wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regelen bij de burgerlijke wet gesteld.
Ministerieel besluit houdende de uitbreiding van de Kerngroep Participatie.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 31 augustus 2005), vooral titel VI 'Participatie van de burger' is interessant met betrekking tot de burgerschap.

De richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, P.B. L 158/77 van 30 april 2004.
Deze richtlijn is te vinden op de site EUR-lex, het is de burgerschapsrichtlijn voor de richtlijn voor de EU-burgers.

De voorstel van algemene wet bestuursrecht van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (26 november 2003).

De Vlaamse overheid heeft ook het idee gelanceerd van inburgering, er is een inburgeringsdecreet die in uitvoering ging op 1 april 2004: ‘een interactief proces waarbij de overheid aan vreemdelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de mogelijkheid biedt om zich eigen te maken met de nieuwe sociale omgeving en anderzijds ertoe bijdraagt dat de samenleving de personen van de doelgroep als volwaardige burgers gaat erkennen, met als doel een volwaardige participatie van die personen in de samenleving’.

MONITEUR BELGE — 12.09.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
2° burgerparticipatie van de senioren aan de maatschappelijke kwesties aanmoedigen en, zodoende, sociale uitsluiting of discriminatie wegens leeftijd voorkomen.

Jaarverslag FOD Justitie 2012. (2015, 23 november). Geraadpleegd op 15 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/jaarverslag_2012

Artikel 3 van het Gemeentedecreet: Lokaal bestuur Vlaanderen. Burgerparticipatie | Lokaal Bestuur Vlaanderen. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/burgerparticipatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning (5/04/2018). Belgisch Staatsblad, 36276.

Decreet kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking (14/08/2007). Belgisch Staatsblad, 43083.

Decreet van betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (26/07/2013). Belgisch Staatsblad, 47310.

Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (22/04/2014).Belgische Staatsblad.

Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Kerngroep Participatie (07/08/2007). Belgisch Staatsblad, 41342.