Organisaties
Administratief centrum van Schaarbeek- Duurzame Strategische Ontwikkeling contactgegevens: *Telefoon: 022447059 *adres: Vifquinstraat 2, 1030 Schaarbeek *online: http://www.schaarbeek.irisnet.be Algemene werking: zuigelingenraadpleging, verslavingspreventie + tentoonstelling: vzw SEP SUD, aidspreventie, subsidies aan sociale verenigingen: naar gelang de activiteiten. Private kinderbewaarplaatsen, menslievende acties: steun aan menslievende acties: 11.11.11-actie, Amnesty International.
BBRAVO - Brussel Vooruit - Jeugdcentrum Loco-Motive contactgegevens: * telefoon: 022040154 * online: http://www.bravvo.be * e-mail: gro.ovvarb|evitomocol.jc#gro.ovvarb|evitomocol.jc *adres: Antwerpsesteenweg 208-201, 1000 Brussel De algemene werking: Ze begeleiden van jongeren van 12 tot 18 jaar via educatieve projecten gericht op hun emancipatie: preventie, studiebegeleiding en burgerschapseducatie.
Gebiedsgerichte Werking - stad Leuven contactgegevens: * Telefoon: 12672616 * e-mail: eb.nevuel|tnemeganamkjiw#eb.nevuel|tnemeganamkjiw * online: http://www.leuven.be De stad Leuven richt zich tot alle Leuvense inwoners. Door in te zetten op buurtregie, actief burgerschap en buurtbetrokkenheid en tracht een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Leuven.
Hart boven Hard contactgegevens: * telefoon: +32 (0)495 84 57 06 * e-mail: eb.drahnevobtrah|eitacinummoc#eb.drahnevobtrah|eitacinummoc Deze burgerbeweging gaat mensen samenbrengen en maakt zich zorgen over de besparingen van de Vlaamse en Federale regering. Waar de regering geen alternatieven zien gaan zij wel een oplossing vinden. Hart boven hard gaat de financiering veroorloven door bijdragen die ze krijgen via stortingen van de medeburgers.
IN-Gent integratie en inburgering (afdeling Samenleven) contactgegevens: *telefoon: 092657840 *online: http://www.in-gent.be * e-mail: eb.tneg-ni|ofni#eb.tneg-ni|ofni *adres: Kongostraat 42, 9000 Gent. De algemene werking van de organisatie: maatschappelijke participatie en ondersteuning in het kader van de burgerschap, zoals bijvoorbeeld: werken aan positieve beeldvorming, doeleinden van minder- en meerderjarige nieuwkomers naar vrijetijdsbesteding en/of vrijwilligerswerk, uitbouwen van een sociaal netwerk van vluchtelingen in hun buurt.
Keus Contactgegevens * Telefonisch via het telefoonnummer 032464444 * E-mail: nerednaalv.suek|ofni#nerednaalv.suek|ofni Biedt zowel Rechtstreekse Toegankelijke als niet-Rechtstreeks Toegankelijke ondersteuning aan. De ondersteuning richt zich naar volwassen personen met (vermoeden van) een beperking.
Kurasaw Productions Contactgegevens: *Telefoon: 025550994 *Online: http://www.kurasawproductions.be *e-mail: eb.snoitcudorpwasaruk|ofni#eb.snoitcudorpwasaruk|ofni Kurasaw Productions is een communicatiebureau voor Brusselse verenigingen en organisaties uit de sector van de social-profit. Het zet zich ook in voor actief burgerschap en organiseert regelmatig creatiebe ateliers voor bewoners van de buurt.
MondoMio Contactgegevens: *Adres: Steegsebaan 187 2490 Balen *Telefoon: 011/19 19 19 *e-mail: eb.oimodnom|ofni#eb.oimodnom|ofni Dit is een school die opgericht is door een gewone burger. Ze wil zich focussen op de individuele noden van de leerlingen. Ze willen dus streven naar een duurzame school waarbij het kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen in kleinere klasgroepen en zelfaangepaste schooluren. Zo worden burn-outs, lusteloze kinderen,… vermeden of wordt het aantal alleszins vermindert.
OCMW Antwerpen (dienst Activering) contactgegevens: *telefoon: 033382828 *online: http://www.antwerpen.be *e-mail: eb.neprewtna.dats|ofni#eb.neprewtna.dats|ofni *adres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. De algemene werking van de organisatie: OCMW Antwerpen biedt sociale activering aan klanten die nog niet klaar zijn om te werken. Het kent verschillende vormen: vrijwilligerswerk, arbeidszorg en actief burgerschap. Klanten krijgen meer informatie bij hun maatschappelijk werker in het sociaal centrum. Hij stuurt je door naar de dienst Activering als je in aanmerking komt. De doelgroep: personen die maandelijks financiële steun krijgen van OCMW Antwerpen, niet naar werk wordt geactiveerd en jonger dan 66.
OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Contactgegevens: * Telefonisch via het telefoonnummer 1400 * De bemiddelingsdienst van KPN Teletolk * E-mail via het contactformulier * Twitteraccount@Rijksoverheid * Facebookpagina van de Rijksoverheid * WhatsApp via het nummer 06-55001400 Het OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt, en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het wil ook dat iedereen cultuur kan beleven en wetenschappers hun werk kunnen doen. Dit is voor alle inwoners van Nederland.
Onderwijsinspectie Contactgegevens: * Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel * Telefonisch via het nummer 025538850 De onderwijsinspectie bewaakt de onderwijskwaliteit en levert een betrouwbaar oordeel ten behoeve van de samenleving. Het is een hefboom voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het beoordeelt op basis van onderzoek. Dit is voor mensen in het onderwijs.
Onderwijsraad Contactgegevens: * Prins Willem Alexanderhof 20 2595 Den Haag * Telefonisch via het nummer 0703100000 De Onderwijsraad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs. Dit is voor de regering en de Kamer.
Overheid Contactgegevens: * Telefonisch via het nummer 1700 * Mailen * Chatten via het nummer 1700 De overheid heeft veel uiteenlopende functies en taken. Het heeft ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies. Dit is voor alle inwoners van België.
Samana Contactgegevens: *Adres: Haachtsesteenweg 579 pb40 1031 Brussel *Telefoon: +32 (0)22464771 *E-mail: eb.anamas|ofni#eb.anamas|ofni Samana wil zich vooral focussen op chronische zieken en mantelzorgers. Dit doen ze door activiteiten en projecten te organiseren waardoor de doelgroep hun levenskwaliteit verbetert. Ze gaan zich baseren op 4 pijlers: ontmoeten, ondersteunen, versterken en verademen. Samana werkt met duizenden vrijwilligers die zich willen inleven in de wereld van de mensen met een chronische ziekte maar ook in dat van de mantelzorgers, dit zonder een oordeel te vellen en van het principe uit te gaan dat iedereen gelijk is.
Samenlevingsopbouw Brussel Henegouwenkaai 29 bus 3,1080 Sint-Jans-Molenbeek Telefoon: 02 203 34 24 Online:http://www.samenlevingsopbouwbrussel.be http://www.samenlevingsopbouw.be E-mail: eb.wuobposgnivelnemas|lessurb.ofni#eb.wuobposgnivelnemas|lessurb.ofni Deze organisatie werkt met groepen die niet makkelijk voor hun rechten opkomen. Ze behandelen vooral thema’s rond armoede en sociale uitsluiting. Ze organiseren projecten rond deze thema’s zodat deze groepen waarmee ze werken meer greep krijgen op de samenleving en dat ze hun rechten in eigen handen kunnen nemen.
** Unia Interfederaal Gelijkekansencentrum contactgegevens: *telefoon: 080012800 *online: http://www.unia.be *e-mail: eb.ainu|ofni#eb.ainu|ofni *adres: Koningsstraat 138, 1000 Brussel Onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid, de bevordering van non-discriminatie en gelijke kansen en participatie voor iedereen, de organisatie van samenwerkingen met verschillende spelers binnen de samenleving en bevordering van de kennis en het respect voor de grondrechten.
VROM- Raad** Secretariaat Rli Bezuidenhoutseweg 30 (B30)2594 AV Den Haag Postbus 20906 2500 EX Den Haag T 06 2180 0302 ln.ilr|ofni#ln.ilr|ofni Deze raad geeft advies en staat de regering en het parlement bij over het beleid betreffende milieu, wonen en ruimte. Men geeft ook gevraagd of ongevraagd adviezen over actuele thema’s.
WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Contactgegevens: * Contactformulier * Telefonisch via het telefoonnummer 0703564600 De taak van WRR is de regering informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgen en multidisciplinair. Dit is voor de regering.
IN-Gent - Afdeling Samenleven Kongostraat42, 9000 Gent, België IN - Gent ondersteunen en versterken de Gentenaren met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan kunnen participeren.Ze ondersteunen en versterken de Gentse diensten en organisaties om diversiteit tot een meerwaarde voor de stad en al haar inwoners te maken.Ze beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus tot onze visie is bereikt. Ze reflecteren kritisch, signaleren opportuniteiten en knelpunten, formuleren standpunten.Ze organiseren (mee) acties die het samenleven in Gent positief beïnvloeden en/of de diversiteit in Gent positief in beeld brengen. We reageren op en bestrijden onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie.IN-Gent belichaamt de waarden en principes die in de visie en missie vervat zitten en draagt deze uit.
UNIA Koningsstraat138, 1000 Brussel Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
Sociaal Huis Geel - Dienst Gelijke Kansen - Team Noordzuid Diestseweg146, 2440 Geel, België De dienst Gelijke Kansen streeft naar meer solidariteit, en meer gelijkheid van kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Daarbij doet ze expliciet beroep op krachten bij henzelf, in hun omgeving en in de samenleving. De dienst Gelijke Kansen wil betrouwbaar zijn om op basis van gelijkwaardigheid op een krachtgerichte manier te werken met mensen, hun omgeving en de samenleving.